0

De tien punten van de Code van Neurenberg

Hierbij een vertaling van de volledige tekst
van de Code van Neurenberg zoals
vastgelegd in de uitspraak van het Artsenproces:

De vrijwillige toestemming van de
proefpersoon is absoluut noodzakelijk

Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk
bevoegd moet zijn om toestemming te geven;
in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken
zonder tussenkomst van enig geweld, fraude,
misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang;
en moet voldoende kennis en begrip hebben
van het betreffende onderwerp zodat hij of zij
in staat is een onderbouwde keuze te maken.

Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon
zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk
gemaakt moeten worden
de aard, duur en doel van het experiment;
de methode en middelen waarmee het uitgevoerd wordt;
alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s;
en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon
die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.

De plicht en de verantwoordelijkheid voor het
vaststellen van de kwaliteit van de toestemming
ligt bij de persoon die het experiment initieert,
aanstuurt of eraan deelneemt.

Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid
die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.

Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het
vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving,
die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn,
en niet willekeurig en onnodig van aard.

Het experiment moet zo ontworpen zijn en
gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven
en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de
ziekte of een ander onderzocht probleem,
zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering
van het experiment rechtvaardigen.

Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle
onnodige fysieke en mentale leed en letsel
voorkomen worden.

Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer
er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden
of een handicap het gevolg zullen zijn;
behalve misschien in het geval dat de uitvoerende
artsen zelf ook als proefpersoon dienen.

Het met het experiment genomen risico moet nooit
groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het
experiment moet oplossen.

Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen,
en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden
om de proefpersoon te beschermen tegen
mogelijk letsel, handicaps of overlijden.

Het experiment moet alleen worden uitgevoerd
door wetenschappelijk gekwalificeerde personen.
De hoogste graad van vaardigheid en zorg
moeten worden vereist van de personen die
het experiment leiden of uitvoeren,
in alle stadia van het experiment.

Gedurende de gehele loop van het experiment
moet het de proefpersoon vrij staan om het
experiment ten einde te brengen als hij of zij een
fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor
voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.

Gedurende de gehele loop van het experiment moet
de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn
het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium,
als hij of zij reden heeft om aan te nemen,
met gebruik van het gezond verstand,
de superieure vaardigheid en het zorgvuldig
oordeel dat van hem of haar vereist wordt,
dat voortzetting van het experiment zal leiden
tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

Code van Neurenberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *